Философский факультет
СПбГУСанкт-Петербургский государственный университет
 • Русский
 • St. Petersburg State University - Faculty of Philo
Образовательные программы Философского факультета СПбГУ Философия Конфликтология Прикладная этика Религиоведение Музейное дело и охрана памятников Культурный и музейный туризм Культура Германии Культура Италии Еврейская культура Арабо-мусульманская культура Индийская культура Китайская культура
Адрес:
г. Санкт-Петербург, 199034,
Менделеевская линия д. 5
Приёмная директора института:
тел.: 
(812)
328-44-08
факс: (812) 328-94-21
Учебный отдел по направлению философия:
тел/факс: 
(812)
328-94-39
Приёмная комиссия:
тел.: 
(812)
914-64-23
(812) 363-66-35
Электронная почта
Информационного центра Приёмной комиссии:
philosophy@priem.spbu.ru

Савицкий Адам

Adam Sawicki            

Родился в 1957 году в Белостоке. В 1985 году окончил Люблинский католический университет по специальности «Философия». В 1996 году защитил диссертацию по философии Льва Шестова в университете им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине, а в 2010 году получил там хабилитацию (степень доктора философии) на основе работы по теме страданий и смерти в русской философии.

В настоящее время работает в Институте философии и социологии Педагогического университета в Кракове.

Сфера научных интересов: русская философия: проблематика эсхатологии, иммортологии, философской танатологии.

e-mail: sawicki-adam@o2.pl

Основные публикации:

I. Монографии

 1. Absurd – rozum – egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa. Kraków, 2000. – 280 s.
 2. Ćwiczenia z pokory. Białystok, 2004. – 150 s.
 3. Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow-Bułgakow-Niesmiełow-Karsawin-Bierdiajew. Białystok, 2008. – 366 s.
 4. Rosyjska immortologia. Śmierć i nieśmiertelność w pogladach myślicieli XVIII – XX wieku. Białystok; Kraków, 2016. – 345 s. 

II. Cтатьи о русской философии 

 1. Mikołaj Bierdiajew – prawosławny myśliciel // Tygodnik Podlaski. № 24.
 2. Lew Szestow – Pascal prawosławia // Tygodnik Podlaski. № 46.
 3. Mikołaj Bierdiajew – pesymizm i nadzieja prawosławnego egzystencjalizmu // Akcent. 1987. № 3.
 4. Niezwykłe poglądy religijne Nikołaja Fiodorowa // Tygodnik Podlaski. 1988. № 6.
 5. Egzystencjalizm Bierdiajewa // Aletheia. 1988. № 2–3.
 6. Dokument sołowieckiej tragedii // Tygodnik Podlaski. 1989. № 6.
 7. Lew Szestow – prorok i buntownik – w 50 rocznicę śmierci // Colloquia Communia. 1989. №2(43). S. 37–48.
 8. Podparyskie spotkania. Myśliciel poszukujący Boga // Tygodnik Podlaski. 1990. № 3.
 9. Polacy i Rosjanie – wspólnota słowiańskiego losu // Россия и Польша: мост в ХХΙ век. Вып. ΙΙΙ. СПб., 2002. S. 25–28.
 10. Filozofia rosyjska w ocenie współczesnego Polaka // Россия – Балтия – Польша: мост в ХХΙ век. Вып. ΙV.  СПб., 2003. С. 117–121.
 11. Globalizacja jako przejaw zachodniej cywilizacji wobec świadomości słowiańskiej // Славянскія краіны ў эпоху глабалізаціі. Вып. Ι / ред. Я. С. Яскевіч. Брэст, 2004. С. 12–17.
 12. O duchu rosyjskiej filozofii // Duch Filozofii / pod red. H. Jakuszko, J. Mizińska.  Lublin: Lubelskie odczyty filozoficzne, 2004. S. 191–204.
 13. Filozofia społeczna Mikołaja Bierdiajewa a realia współczesnej demokracji // Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo – Wschodniej / pod red. Zofii Tomczonek, Tadeusza W. Popławskiego. Białystok, 2005. S. 214–217.
 14. Kultura jako istotny czynnik integracji sąsiednich narodów słowiańskich // Славянские страны в условиях системной трансформации и европейской интеграции. Вып. ΙΙ / ред. Я. С. Яскевич. Брест, 2005. С. 229–232.
 15. Eschatocentryzm. Wskrzeszenie zmarłych przodków według Mikołaja Fiodorowa – naukowa fantastyka czy imperatyw wiary? // Idea XVII. Białystok, 2005.
 16. Wskrzeszenie zmarłych przodków czy wieczny powrót? Nikołaj Fiodorow jako krytyk poglądów Fryderyka Nietzschego // Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej / pod red. Janusza Dobieszewskiego.  Warszawa, 2007. S. 85–102.
 17. Problematyka cierpienia w rosyjskiej filozofii // Granice Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji / pod red. Włodzimierza Rydzewskiego, Leszka Augustyna. Kraków, 2007. S. 193–202.
 18. Aktualność filozoficzno-religijnych koncepcji Mikołaja Fiodorowa w zglobalizowanym świecie // Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Zofia Tomczonek. Białystok, 2007. S. 19–26.
 19. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова против современного кризиса ценностей // «Служитель духа вечной памяти» Николай Федорович Федоров (к 180-летию со дня рождения). Ч. I. M., 2010. С. 31–38.
 20. Recepcja twórczości Lwa Szestowa w Polsce // Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, część druga / pod red. L. Kiejzik, J. Uglik. Warszawa, 2012. S. 183–193.
 21. Пророчество в творчестве и жизни Николая Федорова // Философ космической эры: Сборник памяти Н. Ф. Федорова / ред. А. Г. Гачева. Сасово, 2011. С. 53–60.
 22. Profetyczny wymiar rosyjskiej filozofii religijnej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Vol. XXXVII, 2, sectio I. Warszawa, 2012. S. 99–108.
 23. Николай Федоров как образец человека, философа, христианина // Русский космизм в идеях и лицах / pед. Г. Ф. Назарова. Орел, 2012. S. 83–92.
 24. Buntowniczy charakter myśli Lwa Szestowa // Studia Philosophica Wratislaviensia. Vol.VIII, fasc. 3 (2013). Wrocław, 2013. S. 83–92.
 25. Hasła: Bławatska, Rerich, Egzystencjalizm w Rosji // Idee w Rosji. Leksykon polsko-rosyjsko-angielski. Tom 8 / pod red. J. Dobieszewski. Łódź, 2014. S. 58–61; 358–361; 564–579.
 26. Мышление эсхатологическое и мышление утопическое // Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма / pед. О. О. Богданова, А. Г. Гачева. M., 2016. C. 92–105.
 27. Pojęcie Boga w filozofii Konstantego E. Ciołkowskiego // Studia Philosophica Wratislaviensia. Vol. XI, fasc.4(2016). Wrocław, 2016. S. 97–105.

 III. Переводы на польский язык

 1. Fiodorow N. Filozofia wspólnego czynu (fragmenty Nietzscheańskie) // Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej / pod red. Janusza Dobieszewskiego. Warszawa, 2007. S. 239–305.
 2. Szestow L. Memento mori (w związku z teorią poznania Edmunda Husserla) // Colloquia Communia. 1989. №2(43). S. 49–79.
Просмотров: 98

наверх

  @©тЁ­ё@Mail.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ СПбГУ © 2021