Философский факультет
СПбГУСанкт-Петербургский государственный университет
 • Русский
 • St. Petersburg State University - Faculty of Philo
Образовательные программы Философского факультета СПбГУ Философия Конфликтология Прикладная этика Религиоведение Музейное дело и охрана памятников Культурный и музейный туризм Культура Германии Культура Италии Еврейская культура Арабо-мусульманская культура Индийская культура Китайская культура
Адрес:
г. Санкт-Петербург, 199034,
Менделеевская линия д. 5
Приёмная директора института:
тел.: 
(812)
328-44-08
факс: (812) 328-94-21
Учебный отдел по направлению философия:
тел/факс: 
(812)
328-94-39
Приёмная комиссия:
тел.: 
(812)
914-64-23
(812) 363-66-35
Электронная почта
Информационного центра Приёмной комиссии:
philosophy@priem.spbu.ru

Крочак Юстына

Justyna Kroczak

кандидат философских наук, научный сотрудник Зеленогурского Университета (Зелëна Гура, Польша)

Научная биография:

Родилась 14 сентября 1986 года в г. Вроцлав (Польша)

В 2009 г. окончила философский факультет Зеленогурского университета

В 2012 г. окончила филологический факультет Вроцлавского университета (классическая филология)

В 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию «Философия всеединства Павла Флоренского» по специальности «История философии» в Зеленогурском университете

С 2015 г. – научный сотрудник Института философии Зеленогурского университета

С 2017 г. работает в области русской средневековой философии (грант № 2016/21/D/HS1/03396)

Языки: польский, русский, английский, древнегреческий.

Сфера исследований: русская религиозная философия, античная философия, византийская философия, древнерусская культура.

Почта: j.kroczak@ifil.uz.zgora.pl

Монографии

 1. Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2015. 206 s.
 2. Florenski Paweł. Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / przeł. Justyna Kroczak. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. 128 s.

Статьи

 1. Granica ewolucji // Problemy Genezy. 2008. T. XVI, nr 5-6, s. 13–26.
 2. Mivart i granice ewolucji // Problemy Genezy. 2008. T. XVI, nr 5–6, s. 5–12.
 3. Ikona jako symbol wieczności // Symbol w kulturze rosyjskiej / red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM, 2010 (Humanitas. Studia Kulturoznawcze), s. 255–269.
 4. Ikona jako symbol wieczności // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny. 2011, nr 13, s. 143–159.
 5. Geneza pojęcia Sofii – Mądrości Bożej // Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. 2012, nr 2, s. 161–176.
 6. Grzegorz Palamas wobec kontrowersji hezychastycznej // Logos i Ethos. 2012, 1, s. 127–139.
 7. Palamas i Florenski. Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i literackiej // Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej = Метафизика и литература в русской культуре / pod red. T. Obolevich. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 311–326.
 8. Polskie badania nad myślą Sergiusza i Eugeniusza Trubieckich // Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga / red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik. Warszawa: Wydaw. IFiS PAN, 2012, s. 165–182.
 9. Ezoteryzm chrześcijański w duchowości prawosławnej – wybrane zagadnienia filozoficzno-teologiczne // Ezoteryzm w zachodniej kulturze / red. nauk. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013 (Religijność Alternatywna; nr 2), s. 163–175.
 10. Saint Theophan the Recluse's oeuvre and reception of his thought in Poland // Russian Thought in Europe: Reception, Polemics, Developement / ed. by Teresa Obolevich, Tomasz Homa, Józef Bremer. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2013 (Humanitas. Studia Kulturoznawcze), s. 37–53.
 11. Palamas and Florensky: The Metaphysics of the Heart in Patristic and Russian Philosophical Tradition // Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. 2013, 3, s. 69–82.
 12. Pawła Florenskiego kultura symboliczna // Człowiek i Społeczeństwo (Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury). 2013, tom XXXV, 2, s. 455–465.
 13. Estetyka dysonansu Fiodora Dostojewskiego // Fraza: poezja, proza, esej. 2013, nr 3 (81), s. 75–81.
 14. Pawła Florenskiego sympatie i antypatie filozoficzne // Kultura i Wartości. 2013, nr 3, s. 103–114.
 15. Pojęcie Boga w Pawła Florenskiego metafizyce wszechjedności // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny. 2013, nr 20, s. 22–39.
 16. Polskie badania filozofii Fiodora Dostojewskiego // Slavia Orientalis. 2013, rocznik LXII, nr 3, s. 405–420.
 17. Wybrane wątki Pawła Florenskiego koncepcji sofiologicznej – próba syntezy // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2013, nr 46,1, s. 102–114.
 18. Избранные характеристики софиологии Павла Флоренского – попытка синтеза // Творчiсть o. Павла Флоренського у контекстi фiлософiї та культури росiйського Срiбного вiку: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї. Дрогобич, 2012. Дрогобич, 2013. С. 104–112.
 19. Mikołaja Bardiejewa metafizyka płci // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny. 2014, nr 24, s. 1–11.
 20. Paweł Florenski oczami Sergiusza Chorużego // Roczniki Filozoficzne. 2014, tom LXII, nr 3, s. 5–18.
 21. "Rytuał" i "obrzęd" w opowiadaniu Aleksego Łosiewa "Teatroman" // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 21–33.
 22. Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2014, r. 23, nr 2 (90), s. 47–57.
 23. Влияние метафизики всеединства Вл. С. Соловьева на творчество П. А. Флоренского // Соловьевские исследования. 2014. № 4 (44). С. 98–110.
 24. Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą // Logos i Ethos. 2015, nr 1 (38), s. 81–92.
 25. Wpływ filozofii wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa na twórczość Pawła Florenskiego // Filo-Sofija. 2015. Vol. 15. No. 31, s. 95–106.
 26. A. Ф. Лосев и Ф. Ф. Зелинский: сходства и различия их понимания античности // Античность как геном европейской и российской культуры / ред. В. П. ШестаковСПб.: Алетейя, 2016. С. 109–124.
 27. Filozofia Pawła Florenskiego w kontekście jego "Wspomnień" // Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 113–125.
 28. Mistyczny rozwój człowieka na przykładzie hezychazmu i sufizmu // Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych / red. Anetta Buras-Marciniak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 175–185.
 29. Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria: wydanie specjalne. 2016, nr 2, s. 405–414.
 30. Hezychazm na Rusi. Wpływy, idee, postaci // Teologia i Człowiek: Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK. 2016, nr 4, s. 51–71.
 31. Метафизика всеединства П. А. Флоренского: взгляд на метауровне // Парадигма: Философско-культурологический альманах. 2016. № 25. С. 26–37.
 32. Problem dziedzictwa bizantyjskiego na Rusi w opinii rosyjskich filozofów // Logos i Ethos. 2016, nr 1 (41), s. 171–192.
 33. The role of the Bible in the formation of philosophical thought in Kievan Rus' (as exemplified by Ilarion of Kiev, Kliment Smolatič, and Kirill of Turov) // Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe. 2016, nо. 6, р. 61–74.
 34. Роль А. Ф. Лосева в формировании взглядов С. С. Аверинцева на русско-византийские культурные связи // Соловьевские исследования. 2017. Вып. 3(55). С. 78–88.

Рецензии

 1. Albert Camus / / Florence Estrade. Warszawa: MUZA S.A., 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2008, 9, s. 160–162.
 2. Bergson / / Leszek Kołakowski. Kraków: Wyd. ZNAK , 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2008, 10, s. 153–154.
 3. Historia erotyzmu / / George Bataille. Warszawa: Aletheia, 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2008, 12, s. 150–152.
 4. Wędrówki w krainę filozofów / / Józef Tischner. Kraków: Wyd. ZNAK, 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2008, 11, s. 148–150.
 5. Eros w symbolizmie rosyjskim. (Filozofia – literatura – sztuka) / / Izabella Malej. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2009, 3, s. 151–153.
 6. Historia filozofii. Filozofia rosyjska, t.10 / / Frederick Copleston. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2009 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2009, 7–8, s. 230–231.
 7. O wierze / / Slavoj Žižek. Warszawa: Aletheia, 2008 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2009, 1, s. 138–140.
 8. Dramat spotkania. Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły / / Anna Karoń-Ostrowska. Warszawa: Wydaw. Więź, 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2010, 9, s. 163–165.
 9. Uchwycić przemijanie / / Michał Heller. Kraków: Wydaw. Znak, 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2010, 11, s. 158–159.
 10. Życie i czasy Michaela K. / / John Maxwell Coetzee. Kraków: Wydaw. Znak, 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2010, 12, s. 145–147.
 11. Jak wierzą uczeni? Rozmowy z profesorami / / Magdalena Bajer. Warszawa: Fronda, 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2011, 7–8, s. 216–218.
 12. Symbol w kulturze rosyjskiej / / Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch (red.) Kraków: Wydaw. WAM, 2010 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2011, 5, s. 161–162.
 13. Dostoevskij kak myslitel' / / James P. Scanlan. Sankt Peterburg, 2006 (Rec.) – Rediscovery of Fyodor Dostoevsky's Philosophy / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny. 2012, nr 18.
 14. Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne / / Lilianna Kiejzik. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Powszechny. 2012, nr 12, s. 162–163.
 15. Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności / / Lilianna Kiejzik. Warszawa: Scholar, 2011 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Rusycystyczny. 2012, nr 3, s. 134–136.
 16. Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / / red. L. Kiejzik, E. Tacho-Godi, J. Uglik. Warszawa: Scholar, 2012 (Rec.) – Aleksy Łosiew jako tytan myśli / Justyna Kroczak // Logos i Ethos. 2013, 2 (35), s. 315–318.
 17. Dyskomfort (nowo)Greków / / I. Wrazas. Wrocław: ATUT, 2010 (Rec.) – Kompleks niższości – komu grozi? / Justyna Kroczak // Przegląd Humanistyczny. 2013, nr 6.
 18. Issledovaniâ po isihastskoj tradicii, t. 1–2 / / S. S. Horužij. Sankt Peterburg: Izdatel'stvo Russkoj Hristianskoj Gumanitarnoj Akademii, 2012 (Rec.) – Encyklopedia hezychazmu / Justyna Kroczak // Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 2014, tom 16.
 19. Russkaa utopia v kontekste mirovoj kul'tury. Sankt Peterburg: Aletheia, 2013 (Rec.) Justyna Kroczak // Przegląd Rusycystyczny. 2014, 1, s. 138–40.
 20. Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego / / Teresa Obolevitch. Kraków: Copernicus Center, 2014 (Rec.) Justyna Kroczak // Studia Philosophiae Christianae. 2015, LI, nr 1, s. 181–183.
 21. Philosophie der wirtschaft. Die welt als Wirtschaftsgeschehen / hg. Von Barbara Hallensleben und Regula M. Zwahlen / / S. Bulgakov. – Münster: Aschendorff Verlag, 2014 (Rec.) – "Filozofia gospodarki" Sergiusza Bułkagowa / Justyna Kroczak // Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny. 2016, 32, s. 149–151.
Просмотров: 96

наверх

  @©тЁ­ё@Mail.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ СПбГУ © 2021