Философский факультет
СПбГУСанкт-Петербургский государственный университет
 • Русский
 • St. Petersburg State University - Faculty of Philo
Образовательные программы Философского факультета СПбГУ Философия Конфликтология Прикладная этика Религиоведение Музейное дело и охрана памятников Культурный и музейный туризм Культура Германии Культура Италии Еврейская культура Арабо-мусульманская культура Индийская культура Китайская культура
Адрес:
г. Санкт-Петербург, 199034,
Менделеевская линия д. 5
Приёмная директора института:
тел.: 
(812)
328-44-08
факс: (812) 328-94-21
Учебный отдел по направлению философия:
тел/факс: 
(812)
328-94-39
Приёмная комиссия:
тел.: 
(812)
914-64-23
(812) 363-66-35
Электронная почта
Информационного центра Приёмной комиссии:
philosophy@priem.spbu.ru

Плашиенкова Златица

Zlatica Plašienková

Профессор, доктор философии, почетный профессор

Работает на кафедре философии и истории философии философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе, Словакия.

В 1981 г. окончила философский факультет ЛГУ по специальности «История философии».

В 1989 г. окончила аспирантуру философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе.

В 2004 г. присвоено звание доцента, а в 2011 г. – профессора философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе. С 2014 г. – почетный профессор Силезского университета в Катовицaх, Польша.

Сфера научных интересов: философская антропология, этика, русская философия, диалог науки и религии, творчество Тейяра де Шардена.

Автор более 240 научных публикаций.

Избранные основные публикации

 I. Монографии: 

 1. Na ceste s Teilhardom de Chardin / On the way with Teilhard de Chardin. Trnava: Dobrá kniha. 2004. 215 s. (соавтор J. Kulisz).
 2. Fragmenty o demokracii: k niektorým aspektom liberálnych a neliberálnych teórií demokracie. Bratislava :STIMUL. 2011. 91 s. (соавторы I. Buraj, M. Hubina)
 3. Antropológia normativity v myslení Pierra Teilharda de Chardin a Martina Bubera. Bratislava. Univerzita Komenského. 2016. 161 s. (соавтор M. Bizoň) 

II. Учебные пособия: 

 1. Súčasná katolícka etika // Súčasné etické teórie: Etika 2, V. Gluchman (ed.). Prešov. 1998. S. 183–229.
 2. Personalistická etika: Emmanuel Mounier, Jean Lacroix // Dejiny etického myslenia v Európe a USA, A. Remišová (ed.). Bratislava: Kalligram. 2008. S. 487–502.
 3. Evolučné koncepcie morálky: Henri Louis Bergson, Pierre Teihard de Chardin // Dejiny etického myslenia v Európe a USA, A. Remišová (ed.). Bratislava: Kalligram. 2008. S. 529–548.
 4. Etika zodpovednosti: Hans Küng // Dejiny etického myslenia v Európe a USA, A. Remišová (ed.). Bratislava: Kalligram. 2008. S. 708–713.
 5. Slovenský región: Nikolaj O. Losskij, Juraj Cíger // Dejiny etického myslenia v Európe a USA, A. Remišová (ed.). Bratislava: Kalligram. 2008. S. 804–820.
 6. Evolučná koncepcia Teilharda de Chardin. Bratislava: STIMUL, 2010. 110 s. 
 7. Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy (1. časť). Bratislava: STIMUL, 2010. 70 s.

III. Избранные статьи: 

 1. K problematike človeka a vesmíru v evolučnej koncepcii P. Teilharda de Chardin // Vesmír a vývoj. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 1991. S. 166–171.
 2. Stručný prierez dejinami filozofie v kontexte s otázkou o zmysle života // Pedagogické spektrum.  Roč. 3, č. 3, 1994. S. 1–9.
 3. Schweitzerovo chápanie človeka a zmyslu života // Viera, veda, spoločnosť V.  Bratislava: Alfa konti, 1995. S. 61–71.
 4. Ethical and socio-political context of eco-philosophy of H. Skolimowski // Philosophica 31. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. Р. 105–109.
 5. Teilhard de Chardin und das Erbe Darwins // Philosophica 32. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. S.  91–113.
 6. Ewolucja, odpowiedzialność a czlowieczeństwo w dobie kryzysu ekologicznego // Szkice ze wspólczesnej filozofii slowackiej. Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2001. S. 124–134.
 7. Evolúcia, človek a Kristus v koncepcii Teilharda de Chardin //Kresťanstvo & biológia, O. Erdelská (ed.). Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2001. S. 140–163.
 8. Ekospirytualność w myśli P. Teilharda de Chardin i Henryka Skolimowskiego // Wokól eko-filozofii. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001. S. 89–100.
 9. Vedecké a filozoficko-teologické aspekty evolučného učenia Teilharda de Chardin // Brnianske prednášky. Brno: Masarykova Univerzita, 2003. S. 249–266.
 10. Ekofilozofia jako ekologia moralna albo ku jeszcze jednej koncepcji ekofilozoficznej: (myśl ekofilozoficzna Erazima Koháka) // Humanistyczny profil ochrony środowiska. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, 2003. S. 105–116.
 11. Chápanie noosféry a základy “metafyziky budúcnosti” v myslení Teilharda de Chardin // Radosť a nádej. Roč. 9, č. 2. 2006. S. 27–36.
 12. Konwergencja biologicznej i teologicznej interpretacji człowieka w perspektywie nowej “metafizyki przyszłości” / The convergence of biological and theological interpretation of human in the perspective of the new “metaphysics of the future” // Kontrowersje wokół początków człowieka. Katowicze: Księgarnia św. Jacka, 2007. S. 324–333.
 13. Interpretación de Teilhard de la teoría evolutiva cpmo unión creativa y sus perspectivas espirituales y ecológicas // Evolución y cristianismo un diálogo posible. Buenos Aires: Dunken, 2007. S. 189–202.
 14. Eticko-psychologická rovina chápania mravnosti a osobnosti v myslení J. Cígera // Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti: Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia, V. Gluchman (ed.). Prešov: Prešovská univerzita, 2007. S. 143–152.
 15. K interpretácii evolúcie a kreácie v myslení Teilharda de Chardin // Sens ludzkiej przygody,  W. Cislo, Z. Kunacki (eds.). Warszawa: Rhetos, 2008. C. 371–384.
 16. Úvahy o planetizácii ľudstva: Teilhardovské inšpirácie: Teilhard de Chardin: prvý filozof globalizácie? // Philosophica 34: Éra globalizácie vo filozofickej reflexii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. S. 55–68.
 17. Undistorted mirrors of Skolimowski´s eco-philosophy // World as sanctuary: the cosmic philosophy of Henryk Skolimowski. Detroit: Creative fire press, 2010. C. 73–83.
 18. Enigmatický Cíger / Enigmatic Cíger // Filozofia. Roč. 65, č. 10. 2010. S. 953–964.
 19. Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin / Evolutionary ontology and dynamic substance in Teilhard de Chardin´s conception // Filozofia. Roč. 67, č. 2. 2012. S. 112–123.
 20. Critical ontology of Nicolai Hartmann and evolutionary ontology of Teilhard de Chardin: some similarities and differences // Slovak and Polish reflections on historical and current philosophical issues, Zю Plašienková, B. Szotek (eds.). Bratislava: Comenius University, 2013. S. 9–31.
 21. Slovenský karteziológ a etik Juraj Cíger a jeho zápas o porozumenie človeka / Slovak Cartesianist and moral philosopher Juraj Cíger and his struggle for understanding of human being // Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí.  Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. S. 198–225.
 22. K antropologicko-etickým problémom v esejach Teodora Münza v časopise Filozofia / Anthropological-ethical problems in the essays of Teodor Münz published in the journal Filozofia // Filozofia. Roč. 68, č. 8. 2013. S. 665–678.
 23. Recepcia Teilhardovho myslenia u slovenských a českých autorov pred a po “novembri 1989” a význam jeho evolučnej ontológie / Reception of Theilhard´s thinking in Slovak and Czech authors before and after “November 1989” and the meaning of his evolutionary ontology // Wiara i kultura miejscem dialogu. Warszawa: Rhetos, 2013. S.116–145.
 24. Ľudská prirodzenosť v antropologickej koncepcii Arnolda Gehlena // Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua). Nitra: SFZ SAV, 2013. S. 214–224.
 25. Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia / Milan Zigo's philosophico-literary activity in the 1960s // Filozofia. Roč. 70, č. 10. 2015. S. 853–864.
 26. Zmysel života a jeho problematizácia v horizonte transcedencie a imanencie / Meaning of life and its problematization in the horizon of trancedence and imanence // Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, 2015. S. 35–50.
 27. Bioetická problematika s dôrazom na vylepšovanie človeka v kontexte liberálnej eugeniky / Bioethical problems in the context of liberal eugenics and human enhancement // Bioetické výzvy a súčasnosť, Z. Plašienková (ed.). Bratislava: STIMUL, 2015. S. 51–65.
 28. Ciencia, religión, ideología: mejoramiento del hombre y santidad de la vida // 8. Congreso Latino Americano de ciencia y religión: la sacralidad de la Vida en una Tierra habitable para todos. Buenos Aires: DeCyR, 2015. C. 301–310. То же: Quaerentibus. Roč. 5, č. 7. 2016. S. 135–144.
 29. Vôľa k poriadku: poznámky v kontexte evolučnej a filozofickej perspektívy  / The will to order: observations in the context evolutionary, anthropological and philosophical perspectives // Normativita ako vôľa k poriadku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. S. 31–50. (Cоавтор M. Bizoň).
 30. Chápanie osoby a personalizácie: Teilhard de Chardin a Martin Bubera // Studia Aloisiana. Roč. 7, č. 2. 2016. S. 33–43. (Cоавтор M. Bizoň).
 31. Sustainability of the living planet in the context of eco-philosophical thinking: Teilhard de Chardin´s and Henryk Skolimowski´s perspectives // Philosophy for living in evolution: light, life, lumenarchy, and lumenosophy, V. Singh, Z. Plašienková (eds.). Detroit: Creative Fire Press, 2016. S. 132–154.
 32. Ideas inspiradoras de Teilhard de Chardin para la educación en el tiempo de crisis ecológica // Quaerentibus. Roč. 5, č. 8. 2017. S. 100–112. (соавтор L. Florio).
 33. El rol del diálogo en la educación: (incluyendo la comunicación familiar) // Palabra y educación: la reflexión de la práctica educativa a través de la palabra. Vigo: Academia del Hispanismo, 2017. S. 245–253. (соавтор M. Potočárová).
 34. The evolution of the universe and the place of man in it: some of the cosmological and religious aspects // Evolution – science – religion: Teilhard de Chardin´s inspirations in the contemporary world, Z. Plašienková (ed.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. P. 224–249. (Cоавторы J. Masarik, K. Kmeťová).

IV. Избранные статьи по русской философии: 

 1. Tematizácia jednoty a ontotvorný rozmer lásky vo filozofickom myslení Solovjova a Teilharda de Chardin // Filozofia: minulé podoby, súčasné perspektívy. Bratislava: Maxima press, 2003. S. 201–209.
 2. Videnie sveta vo filozofii Vladimíra Soloviova a Teilharda de Chardin // Kresťanská spoločnosť a kultúra vo filozofii Vladimíra Sergejeviča Soloviova. Trnava: Dobrá kniha, 2003. S. 83–91.
 3. N. A. Berďajev a kresťanstvo // Radosť a nádej. Roč. 7, č. 2. 2004. S. 44–53.
 4. Hodnota jednoty ľudstva. Solovjov a Teilhard de Chardin ako inšpiračné výzvy doby // Folia philosophica 23. Katowicze: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. S. 181–199.
 5. Problematika hodnôt a slobody v axiologicko-etických názoroch N.O. Losského / The issues of values and freedom in axiological-wthical thought of N.O. Losskij // Acta Moralia Tyrnaviensia 1. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. S. 127–136.
 6. Axiologicko-etická dimenzia Losského intuitívneho realizmu / Axiological-ethical dimension of Losskij´s intuitive realism // Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie, Z. Plašienková, E. Lalíková (eds.). Bratislava: Iris, 2007. S. 345–354.
 7. Existencialisticko-personalistická etika: Vladimír Sergejevič Solovjov, Nikolaj Alexandrovič Berďajev, Boris Petrovič Vyšeslavcev // Dejiny etického myslenia v Európe a USA, A. Remišová (ed.). Bratislava: Kalligram, 2008. S. 503–528. (соавтор E. Hrehová).
 8. Vzťah reality a umenia v Losského noetickom intuitívnom realizme / The relation of reality and art in Losski´s noetic intuitive realism // Realita a fikcia. Bratislava: SFZ pri SAV, 2009. S. 360–370. (соавтор B. Šulavíková).
 9. Východiská a základné problémy etickej koncepcie Nikolaja Onufrijeviča Losského // Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia). Prešov: Prešovská univerzita, 2012. S. 107–120.
 10. Prínos profesora Jána Komorovského k poznaniu ruskej náboženskej filozofie na Slovensku // Axis mundi. Roč. 7, č. 2. 2012. S. 18–27.
 11. Disputes over the noetic and ethical-religious concepts of N. O. Lossky in the 1940´s in Slovakia // Religion and culture in Russian thought. Kraków: Uniwersytet Jana Pawla II, 2014. S. 49–56.
 12. Podiel N. O. Losského na rozvoji filozofického myslenia na Slovensku // N. O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy, M. Daniš (ed.). Bratislava: STIMUL, 2015. C. 92–108.
 13. Cesta morálnej evolúcie v etickej koncepcii N. O. Losského a jej noetické a metafyzické predpoklady / Route moral evolution in ethical concepts N. O. Lossky and its epistemological and metaphysical assumptions // Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta. Trnava: Trnavská univerzita, 2015. S. 83–97.
 14. Niektoré eticko-antropologické otázky v tvorbe V. S. Solovjova, N. A. Berďajeva a N. O. Losského a prínos J. Komorovského v kontexte ruskej náboženskej filozofie na Slovensku // Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku, J. Feber, J. Petrucijová (eds.). Ostrava: Vysoká škola báňská, 2015. S. 110–163.
 15. Love as an evolutionary force: from Soloviev to Teilhard de Chardin, towards a contemporary world // Overcoming the secular: Russian religious philosophy and post-secularism. Krakow: Uniwersytet papieski Jana Pawla II, 2015. P. 49–59.
 16. Вклад Н. О. Лосского в развитие философской мысли в Словакии // Вече: Журнал русской философии и культуры. Вып. 27, ч. 2. СПб., 2015. C 114–125. То же: Политическая энциклопедия. Философия России первой половины ХХ века. Николай Онуфриевич Лосский / под ред. Б. П. Филатова. М.: Институт философии РАН, 2016. C. 288–301.
 17. Pôsobenie ruských profesorov E. J. Perfeckého a N. O. Losského na Filozofickej fakulte UK a ich prínos v kontexte historických vied a filozofie / Activities of Russian professors Ye. Yu. Perfetsky and N. O. Lossky at the Faculty of Arts of Comenius University and their contribution to historical science and philosophy // 95 rokov Filozofickej fakulty UK: Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. S. 247–274. (соавтор M. Daniš).
 18. Dostojevskij očami N. O. Losského: poznámky k vybraným aspektom Dostojevského filozofie človeka // Dostojevskij a Nietzsche: Hľadania človeka. Za a proti, P. Nezník, B. Markov (eds.). Košice: UPJŠ, 2016. S. 201–213.
 19. Творчество и деятельность Н. О. Лосского во время братиславского периода (Споры вокруг гносеологической проблематики) // Творчiсть М. О. Лосського у контекстi фiлософii та культури росiйського срiбного вiку / ред. Г. Аляєв). Дрогобичб 2016. C. 157–167.
 20. Dostojevského zápas o človeka: niekoľko poznámok k poviedke „Sen smiešneho človeka“ / Dostojevskys´s struggle for man: a few remarks on the short story “The dream of a ridiculous man” // Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava: Trnavská univerzitaб 2017. C. 81–94.
 21. Творчество Яна Коморовского как источник познания русской религиозной мысли в современнoй Словакии (после 1989 г.) // Русский логос: Горизонты осмысления. Т. 1. СПб.: РХГА, 2017. С. 353–363.
 22. Современные рецепции русской религиозной мысли в Словакии (на примере анализа творчества Яна Коморовского) // Философский полилог. 2017. Вып. 2. С. 98–117.
 23. Трансформация ценностного понимания русской религиозной мысли после 1989 г. в Словакии на примере творчества Яна Коморовского // Трансформация ценностной парадигмы в русской философии: опыт российско-словацкого осмысления / под ред. Т. Н. Серегиной. Казань: Печать-Сервис ХХI век, 2018. С. 33–48.
 24. Alexei Khomiakov, Pierre Teilhard de Chardin, and Ladislav Hanus: Three Points of View on Faith and Church in Human Life // Alexei Khomiakov. The Mystery of Sobornost’ / ed. by Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek. Wipf and Stock Publishers, 2019. P. 203–216. (Соавторы P. Rusnak, L. Florio). 

 V. Рецензии по русской философии: 

 1. Dvaja velikáni ruského náboženského myslenia: V. S. Solovjov a N. A. Berďajev // Radosť a nádej. Roč. 8, č. 2. 2005. S. 111–115. (Solovjov V.S. Una sancta. Spisy o kresťanskej jednote. Bratislava: Lúč, 2004. 508 s.; Berďajev N.A. Sebapoznanie: Pokus o filozofickú autobiografiu. Bratislava: Agora, 2005. 297 c.).
 2. Z ruskej náboženskej filozofie // Radosť a nádej. Roč. 10, č. 1. 2007.  S. 56–58. (Meň P.A. Ruská náboženská filozofia. Bratislava: Kalligram, 2005; Berďajev N.A. Duch a realita. Bratislava: Kalligram, 2006).
Просмотров: 79

наверх

  @©тЁ­ё@Mail.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ СПбГУ © 2021